Såning af vildtager

Såningen af vildtafgrøder

Overalt findes der små uopdyrkede arealer, hvor det er oplagt at så vildtafgrøder, f.eks. skovlysninger, langs skovkanter, bakket terræn, langs markveje, grøfter og vandløb. Her vil det ofte være muligt at tilgodese vildtets behov for både foder, læ og skjulesteder. Arealet med vildtafgrøder kan også fungere som forbindelsesvej mellem forskellige remiser i landskabet. I forbindelse med fodermarker på dyrkede og udyrkede landbrugsarealer samt skove og §3-beskyttede arealer er der regler, der skal overholdes. Information om dette fås hos de lokale rådgivningscentre.

Vildtafgrøders formål

  • Tiltrækker insekter m.m.
  • Fødegrundlag
  • Aflaster landbrugsafgrøder
  • Læ for vind og vejr
  • Skjul mod fjender
  • Forbindelsesveje
  • Variation i naturen