Såning af blomster

Lav blomsterstriber eller blomsterbrak på din omdriftsjord – lad dem gerne ligge flere år, og omlæg etapevis, så du undgår at pløje hele striben op på én gang

I de senere år har naturfremmende tiltag i markfladen, så som blomsterstriber, MFO blomsterbrak og MFO bestøverbrak, vundet frem i popularitet. Alle er tilsået med en frøblanding, der består helt eller delvist af blomster, og fungerer som en slags ’tankstation’, hvor humlebier, sommerfugle og andre bestøvende insekter kan hente pollen og nektar i sommerperioden.

Såning af faunastriber

Formålet med at etablere faunastriber er at tilgodese en lang række arter i agerlandet, som mangler levesteder.

Insekter
Faunastriberne vil året rundt stå i stor kontrast til de dyrkede marker – og den variation, som skabes, tiltrækker en lang række insekter. Faunastriber blomstrer over en lang periode, så de bestøvende insekter har en god pollen- og nektarkilde i hele vækstsæsonen. Insekterne bliver tiltrukket af faunastriberne, fordi de udgør et egnet levested for bladlus, biller, fluer, bier og sommerfugle. Når faunastriberne bliver liggende i flere år, giver det også disse insekter et egnet overvintringssted og dermed øges antallet af insekter yderligere.

Fugle
Først og fremmest er faunastriberne et sandt spisekammer for fuglene, både i form af næringen, der er i planterne, men også i kraft af det mylder af insekter, der findes i pletterne. De mange insekter skaber føde for firben og mus, som igen er fødekilde for fugle fra den mindste spurv til de store rovfugle.

Faunastriberne er også et godt fouragerinssted for bl.a. hønsefugles kyllinger. Samtidig giver de jordrugende fugle ekstra muligheder i form af gode redesteder og arealer, hvor yngel kan færdes og finde den nødvendige føde de første leveuger. Desuden skaber faunastriberne gode skjulemuligheder mod fjender, og når markerne bliver høstet i efteråret.

Faunastriberne er varierede, så de også indeholder arealer med bar jord. Det giver bademuligheder – fuglene støvbader – og gode muligheder for, at yngelen hurtigt kan blive tør efter regnskyl.

Pattedyr
Den blanding, som sås i faunastriberne, er valgt efter, at den skal tilgodese arter som hare og hjortevildt. Planterne giver således pattedyrene et varieret spisekammer i alle årstiderne. Om sommeren spises grønne skud og knopper, i efteråret spises både planten og dens frø, og om vinteren er det særligt planter, som leverer grøntføde, som dyrene foretrækker.